Sundarakaanda – Prathamah Sargah

Yathaa Raaghavanirmuktah Sarah Svasanavikramah.
Gacchettadvadgamisyami Lankaam Raavanapaalitaam. -39

Na Hi Draksyaami Yada Taam Lankaayaam Janakaatmajaam.
Anenaiva Hi Vegena Gamisyaami Suraalayam. -40-

Yadi Vaa Trideive Sitaam Na Draksyaamakrtasramah.
Baddhvaa Raakshasaraajaanamaanayisyaami Raavanam. -41-

Sarvadhaa Krtakaaryohamesyaami Saha Sitayaa.
Aanayisyaami Vaa Lankaam Samutpaatya Saraavanaam. -42-

“I will go to the city of Lanka, ruled by Ravana just like an arrow released by Rama will go, with wind-like speed.
If I do not see the daughter of Janaka there, I will go with the same speed to the abode of gods.
If I do not see Seetha there in heaven, I will get Ravana the king of raakshasaas tied up in chains without any effort.
I will, in all events, return successfully along with Seetha or I will get Lanka along with Ravana after uprooting it.”

-Sri Swamiji
(May 29th, 2013)