• Posted on March 6, 2017 7:11 am
    helpdesk
    No comments

    Sundarakaanda – Prathamah Sargah Yathaa Raaghavanirmuktah Sarah Svasanavikramah. Gacchettadvadgamisyami Lankaam Raavanapaalitaam. -39 Na Hi Draksyaami Yada Taam Lankaayaam Janakaatmajaam. Anenaiva Hi Vegena Gamisyaami Suraalayam. -40- Yadi Vaa Trideive Sitaam Na Draksyaamakrtasramah. Baddhvaa Raakshasaraajaanamaanayisyaami Raavanam. -41- Sarvadhaa Krtakaaryohamesyaami Saha Sitayaa. Aanayisyaami Vaa Lankaam Samutpaatya Saraavanaam. -42- “I will go to the city of Lanka, ruled by Ravana just like an arrow released by Rama will go, with wind-like speed. If I do not see the daughter of Janaka there, I will go with the same speed to the abode of gods. If I do not see Seetha there in heaven, I will get Ravana the king of raakshasaas tied up in chains without any effort. I will, in all events, return successfully along with Seetha or I will get Lanka along with Ravana after uprooting it.” -Sri Swamiji (May 29th, 2013)

    Uncategorized